Lettre ouverte à M. Alexandre Del Valle

M. Alexandre Del Valle serait-il le porte-parole auto-proclamé de la nation arménienne d’Arménie Occidentale ? Selon l’article dans le site d’information atlantico.fr, M. Alexandre Del Valle a pris l’initiative de présenter les revendications des Arméniens d’Arménie Occidentale de la façon suivante : « Personne ne songe…

Արեւմտեան Հայաստանը վաւերացուց Սեւրի Դաշնագիրը

“The Times” թերթի Փարիզի թղթակիցը 11 Օգոստոս 1920-ին գրեր է հետեւեալ յօդուածը. «1920 թուականի Օգոստոսի 10-ին, 11 Դաշնակից Պետութիւնները ստորագրեցին Սեւրի Դաշնագիրը: [1] Հայ-թիւրքական Դաշնագիրը վերջապէս ստորագրուեցաւ: Արարողութիւնը տեղի ունեցաւ Սեւրի մէջ՝ կէսօրէն յետոյ, ժամը 16-ին: Ձգձգումներէ ետք՝ որուն պատճառը…