Ազգային ժողով

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովը (Խորհրդարանը) Արեւմտեան Հայաստանի բարձրագոյն օրէնսդիր եւ ներկայացուցչական մարմինն է: Ազգային Ժողովի գործունէութեան, անոր մարմիններու ձեւաւորման եւ գործունէութեան կարգը կը սահմանուի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութեամբ եւ Ազգային Ժողովի վերաբերեալ օրէնքներով եւ կանոնակարգով: Ազգային Ժողովն իր կանոնակարգ օրէնքով նախատեսուած կարգով կրնայ ընդունիլ եւ արձակել ուղերձներ եւ յայտարարութիւններ:
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի պատգամաւորներու թիւը կը սահմանուի Ազգային Ժողովի վերաբերեալ օրէնքով: 17 Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի պատգամաւորներու պաշտօնավարման ժամկէտը հինգ (5) տարի է:
http://www.western-armenia.eu/WAP/2013/Hrtchagaqir_Arevmdyan_Hayasdani_Azgayin_Joghov-24.05.2013.pdf
HRTCHAGAQIR_AREVMDYAN_HAYASDANI_AZGAYIN_JOGHOV-01.06.2013 (western-armenia.eu)

Արևմտյան Հայաստանի նախագահները